Elfelejtett jelszó
hu en

MMT Alapszabálya

ALAPSZABÁLY

A Magyar Mikológiai Társaság
a 2008. 02. 13.-án megtartott Közgyűlése Alapszabályát a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya által P. C. 4413/2007/1-I. szám alatt kibocsátott „jelzése” alapján a következőkben állapította meg és fogadta el:
I.
  Általános rendelkezések 
1.1. Egyesület neve: Magyar Mikológiai Társaság
      /Hungarian Mycological Society, Ungarische Mykologische Gesellschaft/
1.2. Székhelye: 1117  Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c
1.3. Működési területe: Magyarország
1.4. Az Egyesület alapításának éve: 1992.
1.5. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.
1.6. Az Egyesület önálló jogi személy.
1.7. Az Egyesület az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően működik.
 
Az Egyesület politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös cél elérésén munkálkodik.
Az Egyesület működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.
Az Egyesület működése, szolgáltatásainak igénybevétele nyilvánosak.
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.
II.
 
Az Egyesület célja és feladatai
 

Az Egyesület a természet védeleméről szóló 1996. évi LIII. törvény 1. § és 2. § (1) bekezdés a. és f. pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre.

 

2.1. Az Egyesület célja:
 • A mikológiai tudomány fejlesztése, a gombákkal kapcsolatos biológiai, egészségügyi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése, gombaszakértők képzése, valamint a hazai gombafajok védelmének előmozdítása.
  2.2. Ennek érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket fejti ki feladatainak megoldása érdekében:
 • a hazai hivatalos és amatőr mikológusok munkájának sokirányú elősegítése, szervezése;
 • rangos hazai tudományos fórum biztosítása a mikológia valamennyi területét művelő szakemberek és érdeklődő amatőrök számára;
 • a mikológiai ismeretterjesztés minden szintjének előmozdítása;
 • gombatanfolyamok szervezése
 • szakértői tevékenység és tanácsadás a gombák árusítására vonatkozóan
 • a gombamérgezések elleni küzdelem;
 • az egészségügyi felvilágosítást szolgáló intézmények ilyen irányú szakmai munkájának támogatása;
 • magyar nyelvű mikológiai folyóirat /Mikológiai Közlemények Clusiana/, illetve alkalmi kiadványok rendszeres megjelentetése;
 • mikológiai szakkönyvtár fenntartása;
 • magyarországi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és folyamatos együttműködés minden, az Egyesülethez hasonló célért küzdő magánemberrel, csoporttal, szervezettel.
 
Az Egyesület a fenti célokat konkrét programok, szemináriumok, előadások szervezésével, kiadványok készítésével és terjesztésével kívánja elérni. Működéséről, közhasznú szolgáltatásairól és azok igénybevételének módjáról rendszeresen tájékoztat a Mikológiai Közleményekben és honlapján.
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
Az Egyesület közhasznú szervezetként kíván működni, melynek megfelelően önkormányzati, illetve költségvetési feladatok ellátását vállalja át.
 
A fenti tevékenységek megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c. pontjának 3., 8., és 9. alpontjában szereplő közhasznú tevékenységeknek.
  III.
Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes, magán, vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kész az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A rendes tagok tagdíjat fizetnek, melyet minden évben a közgyűlés állapít meg.
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.3. A tagfelvételről, az egyesületi tagság keletkezéséről az Egyesület Elnöksége jogosult határozni.
3.4. Tiszteletbeli tagja lehet az Egyesületnek bárki, akit a közgyűlés ezzel a címmel ruház fel.
A tagfelvételi írásbeli kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani. Ennek alapján a kérelmet az Elnökség véleményezi.
A jelentkező személyes részvétele kérelmének tárgyalásakor kötelező, melynek időpontját az Elnökség időben közli a kérelmezővel. A jelentkező személyes részvétele nélkül a tagfelvételre nem kerül sor.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, a szervezet megszűnésével, kizárással, vagy törléssel.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével.
Az Elnökség titkos, egyhangú szavazat alapján meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabályát, belső szabályzatait megsérti, rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy az egyesületi taghoz méltatlan magatartást tanúsít.
A tag az Elnökség tagsági viszonyt megszüntető határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Közgyűlés rendkívüli ülésen bírálja el.
A Közgyűlés jogerős határozatával szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.
A tagsági viszony törlésére akkor kerül sor, ha a tag az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem rendezte tagdíjhátralékát. A törlést az Elnökség határozattal rendeli el, mellyel szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A Közgyűlés jogerős határozatával szemben a tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.
  IV.
A tagok jogai és kötelezettségei
4.1. Az Egyesület minden tagja választhat, azonos szavazati joggal rendelkezik, és választható tisztségviselőnek az Egyesület szerveibe.
Minden egyes tag részt vehet az Egyesület:
a.) tevékenységében és rendezvényein;
b.) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe;
c.) rendelkezni jogosult a Közgyűlés döntéshozatalában, munkájában, tanácskozásain, rendezvényein.
Minden tagnak egy 1 szavazata van.
A tisztségviselő-választás joga minden tagot egyformán megillet, tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
4.2. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait. A tag jogosult az Egyesület valamennyi meghirdetett szakmai és egyéb rendezvényén /előadás, ankét, kirándulás/ részt venni.
4.3. Javaslatokat terjeszthetnek elő, panasszal fordulhatnak az Egyesület bármely szervéhez.
4.4. A pártoló tagot részvételi jog illeti meg az Egyesület tanácskozásain, rendezvényein, és tanácskozási joggal jogosult részt venni a Közgyűlés döntéshozatalában, ahol szavazati jog nem illeti meg és tisztségviselőnek nem választható.
4.5. A tagok kötelezettségei:
- az Egyesület tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
- köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében, valamint köteles az önként vállalt feladatainak maradéktalanul eleget tenni, továbbá
- köteles az Egyesület Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Egyesület szerveinek határozatait betartani.
4.6. A pártoló tagok kötelezettségei:
- az Egyesület működését támogató adományaikkal segítik, melyeknek rendszerességéről és mértékéről az Egyesület Elnöksége a pártoló taggal külön Megállapodást köt,
- közreműködésükkel segítik az egyesületi célok és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok megvalósítását, valamint
- betartják az Egyesület Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Egyesület szerveinek határozataiban foglaltakat.
4.7. A tiszteletbeli tagok jogai:
- köteles betartani az Egyesület Alapszabályát,
- az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható,
- tagdíjat nem fizet.
  V.
 
Tagdíj
5.1. Az Egyesület működését alapvetően a befizetett tagdíjakból kell biztosítani. A tagdíj mindenkori mértékét a Közgyűlés határozza meg.
A tagdíj mértéke évente az Elnökségi felülvizsgálat után, a Közgyűlés jóváhagyása alapján kerül meghatározásra.
5.2. A tagdíj mértékét, egy évre, egy összegben, külön kell meghatározni a magánszemély tagok és az Egyesületben résztvevő szervezetként részt vevő tagok számára.
A tagdíjat szervezeteknek évente, a kiküldött számla alapján a tárgyév február 28. napjáig , illetve a Szövetségbe történt belépést követő hónap utolsó napjáig kell befizetni.
A magánszemélyeknek minden hónap utolsó napjáig kell a tagdíjat befizetni.
5.3. Az Elnökség a befizetési határidőt követő egy hónapon belül - teljesítés hiányában - a fizetést elmulasztó tag számára fizetési felszólítást küld. A felszólítás kézhezvételét követő 30 nap eredménytelen elteltével az Elnökség intézkedik a tagdíjfizetést elmulasztó tag törléséről.
 
VI.
 
AZ EGYESÜLET SZERVEI:
  Közgyűlés
6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlés ülése nyilvános.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie.
Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok negyede azt – az ok megjelölésével írásban -, illetve a vezetőség 2/3-os határozatával kezdeményezi. Az Ellenőrző Bizottság indítványára a Közgyűlést kötelező összehívni.
Ha a Közgyűlés összehívását az elnökség, illetve az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi, abban az esetben azt 15 napon belül össze kell hívni.
A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező tagok 50 % - a + 1 fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában történik oly módon, miszerint felhívják a tagok figyelmét arra, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a szavazati joggal bíró jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
6.2. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés levezető elnökét a tagok közül választja. A levezető elnök nem lehet az Egyesület elnöke.
6.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) megállapítja és módosítja az Alapszabályt,
b) az éves költségvetés meghatározása, az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján értékeli az Egyesület gazdálkodását, elfogadja zárszámadását és a közhasznúsági jelentést. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és arról másolatot készíthet,
c) az ügyintéző szerv (Elnökség) évi beszámolójának elfogadása,
d) értékeli az Egyesület éves tevékenységét, meghatározza a következő év legfontosabb feladatait,
e) dönt más társadalmi szervezettel való egyesülés, szétválás, átalakulás, illetőleg feloszlás kimondásáról,
- az alapszabály megállapítása, módosítása, és az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, átalakulásának, illetőleg feloszlásának kimondásához minősített többségi (kétharmados) szavazati arány szükséges -,
f) jóváhagyja a tagdíj összegét,
g) megválasztja 3 évi időtartamra az Egyesület kilenc tagú vezetőségét, három tagból álló Ellenőrző Bizottságot és dönt mindezek felmentéséről.
h) a tiszteletbeli tag cím odaítélése.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és az adott ülésre szótöbbséggel választott jegyző ír alá és a jelenlevő tagok közül két személy hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés megtartásának helyét, időpontját, a döntések tartalmát, hatályát és a határozatok meghozatalában szavazók számát, azon belül az igennel és a nemmel szavazók, illetve a tartózkodók számarányát.
A jegyzőkönyv nyilvános, bárki által megtekinthető és lemásolható, az Egyesület könyvtárában kerül elhelyezésre.
 
A Közgyűlést követően az Egyesület a Mikológiai Közleményekben hozza nyilvánosságra a Közgyűlés határozatait, a közhasznúsági jelentést, valamint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait.
Az egyéneket érintő döntéseket 8 napon belül írásban kell közölni az érintettekkel.
 
VII.
Az Egyesület képviselő szervei:
 
Az Egyesület képviselő és ügyintéző szerveinek megválasztása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A képviseleti és ügyintéző szerveket titkos szavazással, szótöbbséggel kell /3 évre/ megválasztani és felmenteni.
  Vezetőség
 
7.1. Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve a Vezetőség. A Vezetőség kilenc tagból áll.
Tagjai az elnök és a két titkár (Elnökség), valamint a hat vezetőségi tag.
Két Közgyűlés közötti időben a Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Ezek a következők:
- az Egyesület elnökének és a két titkárnak a megválasztása a kilenc tagú vezetőségen belül
- az Egyesület tevékenységének a Közgyűlés határozataival egyező, azok végrehajtását szolgáló elvi irányítása,
- a Közgyűlés előkészítése,
- szükség esetén ad hoc bizottságok létrehozása,
- minden egyéb olyan feladat, mellel a Közgyűlés a Vezetőséget megbízza,
- javaslattétel tiszteletbeli tag cím adományozására,
- egyesületi díjak, elismerések odaítélése,
- a tagok tájékoztatása a vezetőségi ülés helyéről, időpontjáról, és tervezett napirendjéről.
- A Vezetőség megalkotja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza az Egyesület képviselő szerveinek ügyrendjét is,
- A Vezetőségnek joga van javaslatot tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni.
A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a Közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
A Vezetőség öt Vezetőségi tag jelenléte esetén határozatképes. A Vezetőség szükség szerint ülésezik, melyet a titkárok hívnak össze, ülései nyilvánosak.
A Vezetőség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni az ülések helyének, idejének megjelölésével. Az ülésre a meghívó közzététele az Egyesület honlapján történik úgy, hogy a közzététel és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.
Bármely, a Vezetőség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
A Vezetőség ügyrendjét maga határozza meg.
Döntéseit egyhangú nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az éves beszámoló jóváhagyásával egy időben a Vezetőség közhasznúsági jelentést készít a közhasznú szervezetekről szóló törvényben megfogalmazott tartalommal.
A közhasznúsági jelentésbe az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír és melynek elkészítése a titkár feladata.
A Vezetőség határozatairól „Határozatok Könyve”-t kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók, illetve ellenzők (szavazati) arányát. A Határozat Könyve bárki számára nyilvános és lemásolható, az Egyesület könyvtárában kerülnek elhelyezésre.
A vezetőség döntéseit az Egyesület honlapján teszi közzé. Az egyéneket érintő döntéseket 8 napon belül írásban kell közölni az érintettekkel.
  Elnök
 
7.2. Az elnök jogai és kötelességei:
- jogosult az Egyesület képviseletére,
- ellátja a Közgyűlés és a Vezetőség által rábízott feladatokat,
- aláírási joggal rendelkezik a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben,
- az elnököt elfoglaltsága esetén az általa megbízott titkár képviseli,
- az Egyesületet hatóságok, más belföldi, illetve külföldi, valamint nemzetközi szervek előtt közösen meghatározott munkamegosztás alapján az elnök, illetve saját hatáskörében a vezetőségi tag(ok) képviseli(k),
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- kiadja a megbízóleveleket a pénzügyek intézéséhez,
- jogosult harmadik személyekkel való szerződések megkötésére,
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, és a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
- köteles az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrizni.
 
Titkárok
 
Az Egyesületnek két titkára van.
7.4. A titkárok jogállása:
- az Egyesület képviselete az elnök akadályoztatása esetén,
- a titkárok az Egyesület ügyintéző szervezetének vezetői,
- a Vezetőség ülései közötti időszakban intézkedés és aláírás a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben.
7.5 . A titkárok jogai és kötelességei:
- - beszámolnak a Közgyűlésnek az Egyesület ügyeinek intézéséről,
- a Vezetőség által feljogosított személlyel együtt utalványozzák az Egyesület kifizetéseit,
- Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkárok kezelik.
 
Ellenőrző Bizottság
 
7.6. A háromtagú Ellenőrző Bizottságot és annak elnökét a Közgyűlés választja meg saját tagjai sorából.
A Vezetőség tagja nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak.
Az Ellenőrző Bizottság jogai és kötelezettségei:
- az Ellenőrző Bizottság tagjai a Közgyűlésen a rendes tagokkal azonos szavazati joggal, míg a Vezetőség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt;
- figyelemmel kíséri az Egyesület alapszabályszerű működését,
- ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja az Egyesület zárszámadását,
- az Ellenőrző Bizottság megállapításai és javaslatai alapján az Egyesület Vezetősége köteles a megfelelő intézkedést megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről az Ellenőrző Bizottságnak beszámolni,
- az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a Közgyűlésnek,
- az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de évenként kétszer össze kell hívni.
- a bizottság összehívásáról annak elnöke gondoskodik.
- az Ellenőrző Bizottság a három bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
  Vezetőségi tagok
Feladataik:
- folyamatos információáramlás biztosítása a Vezetőség és a tagság között,
- a tagság javaslatainak, igényeinek, érdekeinek képviselete,
- bármely olyan feladat, mellyel a Vezetőség vagy a Közgyűlés megbízza.
  Ad hoc bizottságok
A Közgyűlés, illetve a Vezetőség ad hoc bizottságokat hozhat létre meghatározott feladat elvégzésére.
  Pénztáros
 
7.7. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
Feladatai:
·        az Egyesület pénzállományának kezelése,
·        a számlák kezelése és nyilvántartása,
·        a pénztárkönyv vezetése,
·        mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
·        a számlák hitelességének ellenőrzése.
 
VIII.
 
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
8.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.
Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik.
Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A bevételt elsősorban az Egyesület működésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére /beleérve a kiadványokat is/ kell fordítani.
8.2. Az Egyesület kizárólag másodlagos jelleggel - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - vállalkozást is folytathat.
8.3. Az Egyesület pénzügyi tevékenységének irányítása, a kifizetések aláírása az elnök és a titkár feladata.
8.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
8.5. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály előírása vagy a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
8.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén, le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
8.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
8.8. Az Egyesület gazdálkodó tevékenységére a jelen okiratban nem érintett kérdésekben az Egyesületek gazdálkodásáról rendelkező jogszabály hatályban lévő rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
 
IX.
  Az Egyesületben érvényes összeférhetetlenségi szabályok
 
9.1. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet minden tagjának – a tagsági viszony alapján – nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
9.2. Nem lehet a Vezetőség tagja az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója,
9.3. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője olyan személy, aki a választást megelőző két éven belül, olyan megszűnt közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két éven belül – legalább egy évik vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.
9.4. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az Egyesülettel munkaviszonyban, illetve alkalmazotti viszonyban.
9.5. A tisztségviselők vagy a tisztségviselő-jelöltek kötelesek valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betöltenek.
9.6. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban részesítheti.
X.
 
Vegyes rendelkezések
10.1. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat.
10.2. Az Egyesület Országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
10.3. Az Egyesület közhasznú jogállását a közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételével szerzi meg.
10.4. Az Egyesület részletes szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza, összhangban az Alapszabállyal.
10.5. Az Egyesület pénze pénzintézeti folyószámlán kezelendő.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi törvény 4. § és 7. §-aiban foglalt kötelező tartalmi előírások megvalósulása esetén az Egyesület közhasznú szervezet besorolás alá esik.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4. §, 5. § és 7. §-aiban foglalt kötelező tartalmi előírások megvalósulása esetén az Egyesület közhasznú szervezet besorolás alá esik.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a Ptk. idevágó, valamint az Egyesület tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók és az Egyesület szervezeti és működési szabályzata vonatkozik..
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008. február hó 13. napján összehívott Közgyűlésen fogadta el.
A fentebb elfogadott Alapszabályt ellenjegyezem: Budapesten, 2008. február 13. napján
……………………………………………….
Virágné dr. Nagy Erika
(1163 Budapest, Szertár u. 5.)