Elfelejtett jelszó
hu en

MMT Szervezeti- és Működési Szabálya

A MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Egyesület neve: Magyar Mikológiai Társaság
Az Egyesület székhelye: 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c.
A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 68734/1992/1. 1992. 05. 06.
A közhasznúsági végzés száma, kelte: 2007. június 29.
Az Egyesület adóigazgatási száma: 18040630-1-43
Az Egyesület induló vagyona: nem volt.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az Egyesület célja: a mikológiai tudomány fejlesztése, a gombákkal kapcsolatos biológiai,
egészségügyi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése, gombaszakértők képzése, valamint a
hazai gombafajok védelmének előmozdítása.

III. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet.
Az Egyesületi tagság formái: a) rendes tagság b) tiszteletbeli tagság
Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.
Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület részére jutatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat a Közgyűlés döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni.
Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használható.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

IV. AZ EGYESÜLETI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

Az Egyesület vagyonáról való rendelkezés a Közgyűlést illeti meg. Az Egyesület vagyona, annak kamatai, valamint a támogatások teljes összegbenhasználhatók fel az Egyesület céljainak elérése érdekében.
Az Egyesület támogatásokat egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján is nyújthat.
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását a Egyesület pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

VI.1.    Az Egyesület szervei
VI.1.1. Az Egyesület testületi szervei:
 • Közgyűlés,
 •   Vezetőség,
 •   Ellenőrző Bizottság
 •   Folyóirat Szerkesztő Bizottság
 •   Ad hoc bizottságok.
 
VI.1.2. Az Egyesület tisztségviselői:
 •         elnök,
 •         titkárok,
 •         ellenőrző bizottsági tagok,
 •         a Vezetőség tagjai.
 
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve.
A Közgyűlés a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodik az Egyesület gazdálkodási rendjének megvalósításáról. Az Elnökség az Egyesület általános ügydöntő, ügyvezető szerve.
 
VI.1.3. Az Egyesület képviselete
 
Az Egyesület önálló, általános képviseletére – amennyiben az alapító okirat másként nem rendelkezik – az egyesület elnöke jogosult.
 
VI.1.3.1. A Közgyűlés működése
 
A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente  egyszer  tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az Illetékes Bíróság/Fővárosi Bíróság elrendeli.
A Közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb 1 hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.
A Közgyűlésen választott levezető elnök elnököl. A levezető elnök nem lehet a Társaság elnöke
A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy nappal az Egyesület titkáraihoz beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlésen az elnök által két felkért tag hitelesít.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §.  b)  pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 •  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Közgyűlés, Vezetőség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkárai látják el.
A Közgyűlés, Vezetőség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.
A Közgyűlés honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
 • a)  megválasztja az Egyesület vezető testületeit: a Vezetőséget, valamint tisztségviselőit: az elnököt, a titkárokat, a vezetőségi tagokat, az Ellenőrző Bizottságot, valamint az ellenőrző bizottsági tagokat;
 • b)  határoz a Vezetőség előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet a Vezetőség köteles képviselni;
 • c)   jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
 • d)  a Vezetőség javaslata szerint, a titkárok előterjesztése alapján dönt a tagfelvételi kérelmekről;
 • e)  meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
 • f)  elbírálja a Vezetőség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
 • g)  tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
 • h)  a Vezetőség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;
 • i)  elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik;
 • j)  éves költségvetés megállapítása;
 • k)  egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
 • l)  a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása.
  VI.1.3.2. A Vezetőség  működése  
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a kilenc tagú a Vezetőség látja el. Az a Vezetőség tagjai az elnök, a két titkár, és hat elnökségi tag. A vezetőségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §.  b)  pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Vezetőség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
a Vezetőség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább  félévenként  tartja. A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A vezetőségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult vezetőségi tagoknak legalább 50%+1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Vezetőség ülései nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén a legkésőbb 18 napon belül a Vezetőség ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a Vezetőség tagjainak 50%-a +1fő jelen van.
A Vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
A Vezetőség feladatai:
 • ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
 • az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára,
 • tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
 • befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
 • a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
 • javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására
 • meghatározza az Egyesület éves működési programját
 • kijelöli az Egyesület folyóirata, a Mikológiai Közlemények – Clusiana Szerkesztő Bizottságát.
A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. A Vezetőség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.
A Vezetőség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. A kizárás okai:
 • a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;
 • a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után.
Az Egyesület tisztségviselői: a Vezetőség összes tagja, az elnök, a titkárok, az Ellenőrző Bizottság tagjai.
A tisztségviselőket a Közgyűlés 3 évre választja. Az elnök megbízatása is a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után az elnök és a többi tisztségviselő több alkalommal újra megválasztható.
Az elnök feladatai:
 • a)       a Vezetőség üléseinek levezetése,
 • b)       az Egyesület működésének irányítása,
 • c)       utalványozási jog gyakorlása a titkárokkal együttesen,
 • d)       előadások, konferenciák és más rendezvények szervezése,
 • e)       képviseli az Egyesületet.
A titkárok feladatai:
 • a)       az elnök távollétébenképviselik az Egyesületet,
 • b)       az elnök konzultánsaként működnek,
 • c)       az elnök távollétében levezetik a Vezetőségi i üléseket,
 • d)       tájékoztatják a tagokat az Egyesület munkájáról,
 • e)       előkészítik a vezetőségi üléseket, biztosítják működését és gondoskodnak a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezelik.

VI. AZ EGYESÜLET FOLYÓIRATÁNAK KIADÁSA

VI.1. Az Egyesület saját szakfolyóiratot (Magyar Mikológiai Közlemények – Clusiana) működtet.
VI. 2.   a. A folyóirat felelős szerkesztője az Egyesület elnöke.
            b. A folyóirat szerkesztését és megjelentetését az öt tagú Szerkesztő Bizottság intézi.
            c.A lektorálási és kiadási protokollt a Szerkesztő Bizottság határozza meg és ennek szabályait írásos dokumentumban rögzíti.

VII. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Hivatkozással az 1997. évi CLVI. törvény 10. § (1) bekezdésére az Egyesület köteles – amennyiben az Egyesület éves bevétele az ötmillió Forintot meghaladta – elkülönült ellenőrző szervet létrehozni.
Az Ellenőrző Bizottság szervezeti és ügyrendjét maga határozza meg.
Az Ellenőrző Bizottság köteles az Egyesület működését az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen
-        a Közgyűlésekről készült emlékeztetők figyelembevételével vizsgálja a közgyűlési döntések összhangját az Alapszabályban meghatározott egyesületi célokkal,
-        az éves Ellenőrző Bizottsági Jelentés vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget.
Az Ellenőrző Bizottság jogosult:
-        célvizsgálatot folytatni, ha az egyesületi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja;
-        az Egyesület ügyeiről felvilágosítást kérni, az Egyesület üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, működésére a Vezetőség működésének szabályait kell alkalmazni.
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.
 
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)       a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b)       a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok (pénzügyek, számvitel, adó stb.) ellátásával a Közgyűlés külső szervezetet megbízhat külön szerződés szerint.
Az Egyesület vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. Évente meghatározza az Egyesület céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékét és felosztásuk módját.
A Közgyűlés gazdálkodási tervének és döntéseinek végrehajtásáról külön szerződés alapján külső szerv gondoskodik. Amennyiben a Közgyűlés az Egyesület vagyonának kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy a Vezetőség tagjai kötelesek gondoskodni a gazdálkodási terv és döntések végrehajtásáról.
A Vezetőség gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett. Az Egyesület elnöke jogosult az alkalmazottak alapbérének és költségtérítésének összegét meghatározni.
Az Egyesület nevében önálló aláírásra az Egyesület elnöke jogosult, amennyiben az alapító okirat másként nem rendelkezik.
Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnöknek és a titkároknak ( amennyiben képviselő ) korlátlanul lehetősége van.
Az Egyesület elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. Az Egyesület elnöke az Elnökség tagjait írásban felruházhatja utalványozási joggal az esetleges korlátozások rögzítésével amennyiben megfelelnek a törvényi előírásoknak.

IX. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik (amennyiben erre igény merül fel) az Egyesület pénzügyeinek és a számvitel ellenőrzésére könyvvizsgáló megbízása.
A könyvvizsgáló megbízatása legalább egy éves időtartamra szól.
A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
Kelt., Budapest 2008. június 4.
A Szabályzatot az Egyesület Közgyűlésének 2008. június 4-én tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy a jelen szabályzat hatályos.
 
Dr. Jakucs Erzsébet                                          Turcsányiné Dr. Siller Irén
                       az Egyesület elnöke                                                  az Egyesület titkára
Dima Bálint
   jegyzőkönyvvezető